Kalender december 2023

datum dag uur bezetting datum dag uur bezetting
1 december vrijdag 10 tot 19 vrij spelen 16 december zaterdag 10 tot 12u15 TTC QLT Gent jeugd
19 tot 23 TTC QLT Gent VTTL 13 tot 18 vrij spelen
2 december zaterdag 10 tot 12u15 TTC QLT Gent jeugd 18 tot 23 TTC QLT Gent Beker van België
13 tot 18 vrij spelen 17 december zondag 10 tot 23 vrij spelen
18 tot 23 TTC QLT Gent VTTL 18 december maandag 10 tot 23 vrij spelen
3 december zondag 10 tot 23 vrij spelen 19 december dinsdag 10 tot 19 vrij spelen
4 december maandag 10 tot 23 vrij spelen 19 tot 23 TTC QLT Gent
5 december dinsdag 10 tot 19 vrij spelen 20 december woensdag 10 tot 19 vrij spelen
19 tot 23 TTC QLT Gent geleide training 19 tot 21 TTC QLT Gent
6 december woensdag 10 tot 19 vrij spelen 19 tot 23 vrij spelen 
19 tot 21 TTC QLT Gent 21 december donderdag 10 tot 23 vrij spelen
21 tot 23 vrij spelen 22 december vrijdag 10 tot 23 vrij spelen
7 december donderdag 10 tot 23 vrij spelen 23 december zaterdag 10 tot 13 vrij spelen
8 december vrijdag 10 tot 19 vrij spelen 13 tot 23 vrij spelen
9 december zaterdag 10 tot 17 TTC QLT Gent jeugd 14u VTTL 24 december zondag 10 tot 23 vrij spelen
17 tot 23 vrij spelen 25 december maandag 10 tot 23 vrij spelen
10 december zondag 10 tot 23 vrij spelen 26 december  dinsdag 10 tot 19 vrij spelen
11 december maandag 10 tot 23 vrij spelen 19 tot 23 TTC QLT Gent
12 december dinsdag 10 tot 19 vrij spelen 27 december woensdag 10 tot 23 vrij spelen
19 tot 23 TTC QLT Gent 28 december donderdag 10 tot 23 vrij spelen
13 december woensdag 14 tot 19 vrij spelen 29 december vrijdag 10 tot 16 vrij spelen
19 tot 21 TTC QLT Gent 17 tot 24 QLT XXV
19 tot 23 vrij spelen 30 december zaterdag 00 tot 21
14 december donderdag 10 tot 23 vrij spelen 31 december zondag 10 tot 23 vrij spelen
15 december vrijdag 10 tot 23 vrij spelen

 

Legende:

  vrij spelen
  TTC QLT Gent
  QLT XXV

 

Terug naar info.