Kalender september 2022

dag uur bezetting datum dag uur bezetting
1 september donderdag 10 tot 23 vrij spelen 17 september zaterdag 9 tot 17 TTC QLT Gent jeugd 14u VTTL
2 september vrijdag 15 tot 19 vrij spelen 17 tot 23 vrij spelen
19 tot 23 TTC QLT Gent VTTL 18 september zondag 10 tot 23 vrij spelen
3 september zaterdag 9 tot 12u15 TTC QLT Gent jeugd 19 september maandag 10 tot 19 vrij spelen
13 tot 23 vrij spelen 19 tot 23 TTC QLT Gent
4 september zondag 10 tot 23 vrij spelen 20 september dinsdag 10 tot 19 vrij spelen
5 september maandag 10 tot 19 vrij spelen 19 tot 23 TTC QLT Gent geleide training
19 tot 23 TTC QLT Gent 21 september woensdag 10 tot 23 vrij spelen
6 september dinsdag 10 tot 19 vrij spelen 18u30 tot 20 TTC QLT Gent jeugd
19 tot 23 TTC QLT Gent geleide training 22 september donderdag 10 tot 23 vrij spelen
7 september woensdag 10 tot 23 vrij spelen 23 september vrijdag 10 tot 19 vrij spelen
18u30 tot 20 TTC QLT Gent jeugd 19 tot 23 TTC QLT Gent VTTL
8 september donderdag 10 tot 23 vrij spelen 24 september zaterdag 9 tot 17 TTC QLT Gent jeugd 14u VTTL
9 september vrijdag 10 tot 23 vrij spelen 17 tot 23 vrij spelen
10 september zaterdag 8 tot 21 B tornooi 25 september zondag 10 tot 23 vrij spelen
11 september zondag 8 tot 21 B tornooi 26 september maandag 10 tot 19 vrij spelen
12 september maandag 10 tot 19 vrij spelen 19 tot 23 TTC QLT Gent Sporta
19 tot 23 TTC QLT Gent 27 september dinsdag 10 tot 19 vrij spelen
13 september dinsdag 10 tot 19 vrij spelen 19 tot 23 TTC QLT Gent geleide training
19 tot 23 TTC QLT Gent geleide training 28 september woensdag 10 tot 23 vrij spelen
14 september woensdag 10 tot 23 vrij spelen 18u30 tot 20 TTC QLT Gent jeugd
18u30 tot 20 TTC QLT Gent jeugd 29 september donderdag 10 tot 23 vrij spelen
15 september donderdag 10 tot 23 vrij spelen 30 september vrijdag 15 tot 19 vrij spelen
16 september vrijdag 10 tot 19 vrij spelen 19 tot 23 TTC QLT Gent VTTL
19 tot 23 TTC QLT Gent VTTL

 

Legende:

  vrij spelen
  TTC QLT Gent
  B tornooi

 

Terug naar info.